Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Telerau Gwasanaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost yn http://realtyww.info/contact.

Cyflwyniad

Mae'r telerau ac amodau hyn yn llywodraethu eich defnydd o'r wefan hon; trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n derbyn yr amodau a thelerau hyn yn llawn a heb gadw lle. Os ydych chi'n anghytuno â'r telerau ac amodau hyn neu unrhyw ran o'r telerau ac amodau hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon.

Rhaid i chi fod yn 18 [deunaw] oed o leiaf i ddefnyddio'r wefan hon. Trwy ddefnyddio'r wefan hon a thrwy gytuno i'r telerau ac amodau hyn, rydych chi'n gwarantu ac yn cynrychioli eich bod chi o leiaf 18 oed.

Telerau wedi'u diffinio

ystyr "gwefan" yw'r wefan gyfredol rydych chi'n ei phori.

Trwydded i ddefnyddio gwefan

Oni nodir yn wahanol, y wefan a / neu ei thrwyddedwyr sy'n berchen ar yr hawliau eiddo deallusol a gyhoeddir ar y wefan hon a'r deunyddiau a ddefnyddir ar y wefan. Yn ddarostyngedig i'r drwydded isod, cedwir yr holl hawliau eiddo deallusol hyn.

Gallwch weld, lawrlwytho at ddibenion caching yn unig, ac argraffu tudalennau, ffeiliau neu gynnwys arall o'r wefan at eich defnydd personol eich hun, yn amodol ar y cyfyngiadau a nodir isod ac mewn mannau eraill yn yr amodau a thelerau hyn.

Rhaid i chi beidio â:

 • ailgyhoeddi deunydd o'r wefan hon mewn cyfryngau print na digidol na dogfennau (gan gynnwys ailgyhoeddi ar wefan arall) ac eithrio rhannu dulliau a ddarperir gan wefan;
 • gwerthu, rhentu neu ddeunydd is-trwydded gan y wefan;
 • dangos unrhyw ddeunydd o'r wefan yn gyhoeddus ac eithrio dulliau rhannu a ddarperir gan y wefan;
 • atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ecsbloetio deunydd ar y wefan hon at ddiben masnachol;
 • golygu neu addasu unrhyw ddeunydd ar y wefan fel arall;
 • ailddosbarthu deunydd o'r wefan hon - heblaw am gynnwys sydd ar gael yn benodol ac yn benodol i'w ailddosbarthu; neu
 • ailgyhoeddi neu atgynhyrchu unrhyw ran o'r wefan hon trwy ddefnyddio iframes neu sgrinlunwyr.

Defnydd derbyniol

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon mewn unrhyw ffordd sy'n achosi, neu a allai achosi, niwed i'r wefan neu amhariad ar argaeledd neu hygyrchedd y wefan neu mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon, yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu'n niweidiol, neu mewn cysylltiad ag unrhyw anghyfreithlon, pwrpas neu weithgaredd anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol.

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon i gopïo, storio, gwesteio, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys (neu sy'n gysylltiedig ag ef) unrhyw ysbïwedd, firws cyfrifiadurol, ceffyl Trojan, mwydod, cofnodwr trawsgludo, gwreiddiau gwreiddiau neu eraill meddalwedd cyfrifiadur maleisus.

Rhaid i chi beidio â chynnal unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu awtomataidd ar neu mewn perthynas â'r wefan hon heb gydsyniad ysgrifenedig penodol.
Mae hyn yn cynnwys:

 • crafu
 • cloddio data
 • echdynnu data
 • cynaeafu data
 • 'fframio' (iframes)
 • Erthygl 'Nyddu'

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon nac unrhyw ran ohoni i drosglwyddo neu anfon cyfathrebiadau masnachol digymell.

Mynediad cyfyngedig

Mae mynediad i rai rhannau o'r wefan hon yn gyfyngedig. Mae perchennog gwefan yn cadw'r hawl i gyfyngu mynediad i rai rhannau o'r wefan hon, neu yn ôl ein disgresiwn, y wefan gyfan hon. Gall gwefan newid neu addasu'r polisi hwn heb rybudd.

Os yw perchennog y wefan yn darparu ID defnyddiwr a chyfrinair i'ch galluogi i gyrchu rhannau cyfyngedig o'r wefan hon neu gynnwys neu wasanaethau eraill, rhaid i chi sicrhau bod yr ID defnyddiwr a'r cyfrinair yn cael eu cadw'n gyfrinachol. Chi yn unig sy'n gyfrifol am eich cyfrinair a'ch diogelwch ID defnyddiwr.

gall perchennog gwefan analluogi'ch ID defnyddiwr a'ch cyfrinair yn ôl disgresiwn llwyr y wefan heb rybudd nac esboniad.

Cynnwys defnyddiwr

Yn y telerau a'r amodau hyn, mae "cynnwys eich defnyddiwr" yn golygu deunydd (gan gynnwys heb gyfyngiad testun, delweddau, deunydd sain, deunydd fideo a deunydd clyweledol) yr ydych yn ei gyflwyno i'r wefan hon, at ba ddiben bynnag.

Rydych chi'n rhoi trwydded fyd-eang, anadferadwy, anghynhwysol, heb freindal i berchennog gwefan i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu a dosbarthu eich cynnwys defnyddiwr mewn unrhyw gyfryngau presennol neu yn y dyfodol. Rydych hefyd yn rhoi i wefan yr hawl i is-drwyddedu'r hawliau hyn, a'r hawl i ddwyn achos am dorri'r hawliau hyn.

Rhaid i'ch cynnwys defnyddiwr beidio â bod yn anghyfreithlon neu'n anghyfreithlon, rhaid iddo beidio â thorri hawliau cyfreithiol unrhyw drydydd parti, ac ni ddylai fod yn gallu arwain at achos cyfreithiol p'un ai yn eich erbyn chi neu wefan neu drydydd parti (ym mhob achos o dan unrhyw gyfraith berthnasol).

Ni ddylech gyflwyno unrhyw gynnwys defnyddiwr i'r wefan sydd wedi bod yn destun unrhyw achos cyfreithiol dan fygythiad neu wirioneddol neu gŵyn tebyg arall.

Mae perchennog gwefan yn cadw'r hawl i olygu neu dynnu unrhyw ddeunydd a gyflwynir i'r wefan hon, neu ei storio ar weinyddion y wefan, neu ei gynnal neu ei gyhoeddi ar y wefan hon.

Nid yw perchennog y wefan yn ymrwymo i fonitro cyflwyno cynnwys o'r fath i'r wefan hon, na chyhoeddi cynnwys o'r fath.

Unrhyw warant

Darperir y wefan hon “fel y mae” heb unrhyw sylwadau na gwarantau, yn fynegol neu'n ymhlyg. Nid yw perchennog y wefan yn cyflwyno unrhyw sylwadau na gwarantau mewn perthynas â'r wefan hon na'r wybodaeth a'r deunyddiau a ddarperir ar y wefan hon.

Heb ragfarnu cyffredinolrwydd y paragraff uchod, nid yw perchennog gwefan yn gwarantu:

 • bydd y wefan hon ar gael yn gyson, neu ar gael o gwbl; neu
 • mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn gyflawn, yn wir, yn gywir neu'n anarweiniol.

Nid oes unrhyw beth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor o unrhyw fath, nac i fod i fod yn gyfystyr ag ef. Os oes angen cyngor arnoch mewn perthynas ag unrhyw fater cyfreithiol, ariannol neu feddygol, dylech ymgynghori â gweithiwr proffesiynol priodol.

Cyfyngiadau ar atebolrwydd

Ni fydd perchennog y wefan yn atebol i chi (p'un ai o dan y gyfraith cyswllt, cyfraith camweddau neu fel arall) mewn perthynas â chynnwys y wefan hon, neu ei defnyddio, neu fel arall mewn cysylltiad â hi:

 • i'r graddau y darperir y wefan yn rhad ac am ddim, am unrhyw golled uniongyrchol;
 • am unrhyw golled anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol; neu
 • am unrhyw golledion busnes, colli refeniw, incwm, elw neu arbedion a ragwelir, colli contractau neu berthnasau busnes, colli enw da neu ewyllys da, neu golled neu lygredd gwybodaeth neu ddata.

Mae'r cyfyngiadau atebolrwydd hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw perchennog gwefan wedi cael gwybod yn benodol am y golled bosibl.

eithriadau

Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad gwefan hwn yn eithrio nac yn cyfyngu ar unrhyw warant a awgrymir gan y gyfraith y byddai'n anghyfreithlon eithrio neu gyfyngu; ac ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad gwefan hwn yn eithrio nac yn cyfyngu atebolrwydd perchennog gwefan mewn perthynas ag unrhyw:

 • marwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan esgeulustod perchennog gwefan neu ei asiantau, gweithwyr neu gyfranddalwyr / perchnogion;
 • twyll neu gamliwio twyllodrus ar ran y wefan; neu
 • mater y byddai'n anghyfreithlon neu'n anghyfreithlon i wefan eithrio neu gyfyngu, neu geisio neu honni ei fod yn eithrio neu'n cyfyngu ar ei atebolrwydd.

Rhesymoldeb

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno bod y gwaharddiadau a'r cyfyngiadau atebolrwydd a nodir yn yr ymwadiad gwefan hwn yn rhesymol.

Os nad ydych yn credu eu bod yn rhesymol, rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon.

Phartïon eraill

Rydych yn derbyn bod gan berchennog gwefan, fel endid atebolrwydd cyfyngedig, ddiddordeb mewn cyfyngu atebolrwydd personol ei swyddogion a'i weithwyr. Rydych yn cytuno na fyddwch yn dwyn unrhyw hawliad yn bersonol yn erbyn swyddogion neu weithwyr y wefan mewn perthynas ag unrhyw golledion yr ydych yn eu dioddef mewn cysylltiad â'r wefan.

Heb ragfarnu'r paragraff uchod, rydych chi'n cytuno y bydd cyfyngiadau gwarantau ac atebolrwydd a nodir yn yr ymwadiad gwefan hwn yn amddiffyn swyddogion, gweithwyr, asiantau, is-gwmnïau, olynwyr, aseiniadau ac isgontractwyr gwefan yn ogystal â pherchennog y wefan.

Darpariaethau anorfodadwy

Os yw unrhyw ddarpariaeth yn yr ymwadiad gwefan hwn, neu os canfyddir ei fod, yn anorfodadwy o dan y gyfraith berthnasol, ni fydd hynny'n effeithio ar orfodadwyedd darpariaethau eraill yr ymwadiad gwefan hwn.

Indemniad

Rydych chi trwy hyn yn indemnio perchennog gwefan ac yn ymrwymo i gadw perchennog gwefan yn indemnio yn erbyn unrhyw golledion, iawndal, costau, rhwymedigaethau a threuliau (gan gynnwys heb gyfyngiadau treuliau cyfreithiol ac unrhyw symiau a delir gan berchennog gwefan i drydydd parti wrth setlo hawliad neu anghydfod ar y cyngor. cynghorwyr cyfreithiol gwefan) a dynnwyd neu a ddioddefwyd gan berchennog gwefan yn deillio o unrhyw doriad gennych chi o unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau hyn, neu'n deillio o unrhyw honiad eich bod wedi torri unrhyw un o ddarpariaethau'r telerau ac amodau hyn.

Torri'r telerau a'r amodau hyn

Heb ragfarnu hawliau eraill towebsite o dan yr amodau a thelerau hyn, os byddwch yn torri'r telerau ac amodau hyn mewn unrhyw ffordd, gall perchennog gwefan gymryd unrhyw gamau y mae perchennog y wefan yn eu hystyried yn briodol i ddelio â'r toriad, gan gynnwys atal eich mynediad i'r wefan, eich gwahardd rhag cyrchu'r wefan, blocio cyfrifiaduron gan ddefnyddio'ch cyfeiriad IP rhag cyrchu'r wefan, cysylltu â'ch darparwr gwasanaeth rhyngrwyd i ofyn iddynt rwystro'ch mynediad i'r wefan a / neu ddwyn achos llys yn eich erbyn.

Amrywio

Gall perchennog gwefan adolygu'r telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd. Bydd telerau ac amodau diwygiedig yn berthnasol i ddefnyddio'r wefan hon o ddyddiad cyhoeddi'r telerau ac amodau diwygiedig ar y wefan hon. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r fersiwn gyfredol.

Aseiniad

Gall perchennog gwefan drosglwyddo, is-gontractio neu ddelio â hawliau a / neu rwymedigaethau gwefan o dan yr amodau a thelerau hyn heb eich hysbysu na chael eich caniatâd.

Efallai na fyddwch yn trosglwyddo, is-gontractio neu ddelio â'ch hawliau a / neu rwymedigaethau o dan y telerau a'r amodau hyn fel arall.

Toradwyedd

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall yn penderfynu bod darpariaeth o'r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon a / neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau eraill yn parhau i fod yn weithredol. Pe bai unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a / neu anorfodadwy yn gyfreithlon neu'n orfodadwy pe bai rhan ohoni'n cael ei dileu, bernir bod y rhan honno wedi'i dileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau i fod yn weithredol.

Cytundeb cyfan

Mae'r telerau ac amodau hyn, ynghyd â Pholisi Preifatrwydd gwefan yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a pherchennog y wefan mewn perthynas â'ch defnydd o'r wefan hon, ac yn disodli'r holl gytundebau blaenorol mewn perthynas â'ch defnydd o'r wefan hon.

Cyfraith ac awdurdodaeth

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau'r Deyrnas Unedig a bydd unrhyw anghydfodau sy'n ymwneud â'r telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd y Deyrnas Unedig.

Taliadau i'r wefan

Ni ellir ad-dalu pob taliad oherwydd eu bod yn ymwneud â gwasanaethau a ddarperir ar adeg y pryniant. Os oes gennych unrhyw broblem gydag unrhyw un o'ch pryniannau, gallwch gysylltu â'n cefnogaeth.

Bydd yr holl daliadau tâl neu drafodion gwrthdroi a wneir ar eich taliadau yn arwain at atal cyfrif ar unwaith. Yna bydd yr ataliad hwn yn cael ei werthuso yn dibynnu ar ac yn ôl yr achosion a arweiniodd ato.

Ein henw cyfreithiol yw:

AZANDT MEDIA LTD

Ein swyddfa gofrestredig:

132-134 Great Ancoats Street, Manceinion, M4 6DE, Deyrnas Unedig

Ynglŷn â'r Telerau Gwasanaeth gwefan hyn

Fe wnaethon ni greu'r telerau ac amodau gwefan hyn gan ddefnyddio'r generadur TOS / T & C sydd ar gael o Polisi Preifatrwydd Ar-lein.

Gallwch gysylltu â pherchennog gwefan trwy e-bost yn ein cyswllt cyfeiriad e-bost yn y ar ben y ddogfen Telerau Gwasanaeth hon.Polisi Preifatrwydd Ar-lein Safle Cymeradwy