Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn ystyried sut rydym yn storio ac yn delio â'ch gwybodaeth defnyddiwr.
Dim ond os ydych chi'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd hwn y gallwch chi ddefnyddio'r wefan hon.
Telerau wedi'u diffinio
ystyr "gwefan" yw'r wefan gyfredol rydych chi'n ei phori.


Wrth ddefnyddio gwefan, rydych yn cytuno eich bod wedi darllen, deall a derbyn telerau ac amodau canlynol y Polisi Preifatrwydd hwn. Os na chytunwch ag unrhyw un o'r telerau hyn, ni fydd yn rhaid i chi ei ddefnyddio.

1. Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu

1.1. Wrth ddefnyddio'r Gwasanaethau, efallai y gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun, fel eich enw, gwybodaeth gyswllt, gwybodaeth dalu, manylion am eich cartref neu eiddo y mae gennych ddiddordeb ynddo, gwybodaeth ariannol. Gall hyn ddigwydd, er enghraifft, pan fyddwch chi'n cofrestru ar y Gwasanaethau, yn hawlio cartref, yn rhannu neu'n arbed eiddo, yn gohebu â gweithiwr proffesiynol eiddo tiriog (fel asiant eiddo tiriog neu frocer, benthyciwr morgais neu swyddog benthyciad, rheolwr eiddo, buddsoddwr , adeiladwr cartref, neu eraill) trwy'r Gwasanaethau, neu lenwi ffurflenni neu drafodion eraill, megis cais am wybodaeth am fenthyciad neu gais gwirio rhent a chefndir. Gallwch hefyd ddarparu gwybodaeth am drydydd parti trwy'r Gwasanaethau, er enghraifft, os ydych chi'n rhannu rhestr eiddo tiriog gyda derbynnydd trwy e-bost. Efallai y byddwn yn cyfuno'r wybodaeth hon â gwybodaeth arall a gasglwn o'ch rhyngweithio â'r Gwasanaethau neu gan gwmnïau eraill.
1.2. Mae rhywfaint o wybodaeth rydych chi'n ei darparu trwy'r Gwasanaethau yn cael ei chasglu a'i phrosesu gan drydydd partïon ar ein rhan. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n archebu cynhyrchion neu wasanaethau trwy'r Gwasanaethau, efallai y bydd angen i ni gasglu gwybodaeth eich cerdyn credyd neu ddebyd. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu a'i phrosesu gan broseswyr talu trydydd parti. Os bydd angen adroddiad credyd i ddefnyddio Gwasanaeth, efallai y gofynnir ichi ddarparu'ch rhif Nawdd Cymdeithasol ("SSN"). Pan fydd angen SSNs, rydym yn defnyddio technoleg i drosglwyddo'r wybodaeth honno'n uniongyrchol i'r darparwyr trydydd parti sydd angen y wybodaeth i brosesu'r adroddiad gwirio credyd neu gefndir.
1.3.

Gwybodaeth am ddyfais symudol a porwr symudol. Gallwch addasu gosodiadau ar eich dyfais symudol a'ch porwr symudol o ran cwcis a rhannu gwybodaeth benodol, fel eich model dyfais symudol neu'r iaith y mae eich dyfais symudol yn ei defnyddio, trwy addasu'r gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar eich dyfais symudol. Cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau a ddarperir gan eich darparwr gwasanaeth symudol neu wneuthurwr dyfeisiau symudol.

1.4.

Data Lleoliad. Os ydych chi'n galluogi gwasanaethau lleoliad ar eich dyfais symudol, efallai y bydd gwefan yn casglu lleoliad eich dyfais, rydyn ni'n ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth a hysbysebu ar sail lleoliad i chi. Os ydych yn dymuno dadactifadu'r nodwedd hon, gallwch analluogi gwasanaethau lleoliad ar eich dyfais symudol.

1.5.

Logiau defnydd. Rydym yn casglu gwybodaeth am eich defnydd o'n Gwasanaethau, gan gynnwys y math o borwr rydych chi'n ei ddefnyddio, amseroedd mynediad, tudalennau a welwyd, eich cyfeiriad IP a'r dudalen y gwnaethoch chi ymweld â hi cyn llywio i'n Gwasanaethau. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth am y cyfrifiadur neu'r ddyfais symudol rydych chi'n ei defnyddio i gael mynediad i'n Gwasanaethau, fel y model caledwedd, system weithredu a fersiwn, dynodwyr dyfeisiau unigryw, gwybodaeth rhwydwaith symudol, ac ymddygiad pori.

1.6.

Cynnwys cyhoeddus. Gallwch ddarparu gwybodaeth yn gyhoeddus trwy'r Gwasanaethau, megis pan fyddwch chi'n gadael adolygiad ar gyfer gweithiwr proffesiynol eiddo tiriog, neu pan fyddwch chi'n cyfrannu at fforymau trafod.

1.7.

Rhwydweithiau cymdeithasol. Os ydych chi'n defnyddio'r swyddogaethau cysylltiad rhwydweithio cymdeithasol a gynigir trwy'r Gwasanaethau, efallai y byddwn yn cyrchu'ch holl wybodaeth proffil rhwydwaith cymdeithasol rydych chi ar gael i'w rhannu a'i defnyddio yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn. Cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau sy'n llywodraethu'ch cyfrif rhwydwaith cymdeithasol i reoli'r wybodaeth sy'n cael ei rhannu trwy'ch cyfrif.2. CWCIS

1.1. Rhaid i'ch porwr dderbyn cwcis.
1.2. Rydych chi'n caniatáu inni ddefnyddio cwcis i storio unrhyw sesiwn, dynodwyr unigryw, dewisiadau, neu unrhyw ddata arall a fydd yn ein helpu ymhlith eraill i'ch adnabod chi fel ymwelydd neu aelod sydd wedi mewngofnodi, a darparu'r profiad pori gorau i chi ar ein gwefan.
1.2.1 Rydym ni a'n partneriaid yn defnyddio technolegau amrywiol i gasglu gwybodaeth yn awtomatig pan fyddwch chi'n cyrchu ac yn defnyddio'r Gwasanaethau, gan gynnwys cwcis, bannau gwe a thechnolegau tebyg eraill. Mae cwcis yn ddarnau o wybodaeth electronig y gellir eu trosglwyddo i'ch cyfrifiadur neu ddyfais electronig arall i adnabod eich porwr yn unigryw. Pan ddefnyddiwch y Gwasanaethau, efallai y byddwn ni a'n partneriaid yn gosod un neu fwy o gwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais electronig arall neu'n defnyddio technolegau eraill sy'n darparu swyddogaeth debyg. Efallai y byddwn ni a'n partneriaid yn defnyddio cwcis i gysylltu'ch gweithgaredd ar y Gwasanaethau â gwybodaeth arall rydyn ni'n ei storio amdanoch chi yn eich proffil cyfrif neu'ch rhyngweithio blaenorol ar y Gwasanaethau i storio eich dewisiadau, er enghraifft. Mae defnyddio cwcis yn ein helpu i wella ansawdd y Gwasanaethau i chi, trwy nodi gwybodaeth sydd fwyaf diddorol i chi, olrhain tueddiadau, mesur effeithiolrwydd hysbysebu, neu storio gwybodaeth yr hoffech ei chasglu yn rheolaidd, fel eich hoff gartrefi. Ar unrhyw adeg, gallwch addasu gosodiadau ar eich porwr i wrthod cwcis yn unol â'r cyfarwyddiadau sy'n gysylltiedig â'ch porwr. Fodd bynnag, os dewiswch analluogi cwcis, ni fydd llawer o nodweddion rhad ac am ddim y Gwasanaethau yn gweithredu'n iawn.

Gall y tudalennau ar y Gwasanaethau hefyd gynnwys bannau gwe neu bicseli, sy'n ffeiliau electronig i gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â'r dudalen honno, i olrhain gweithgaredd dros amser ac ar draws gwahanol wefannau, i bennu rhyngweithiadau defnyddwyr â'r e-byst a anfonwn, i nodi rhai cwcis. ar y cyfrifiadur neu ddyfais electronig arall sy'n cyrchu'r dudalen honno, neu i gasglu gwybodaeth gysylltiedig arall, a gall y wybodaeth hon fod yn gysylltiedig â'ch porwr unigryw, dynodwr dyfais, neu gyfeiriad Protocol Rhyngrwyd. Efallai y byddwn, er enghraifft, yn gweithredu picsel ar dudalennau'r Gwasanaethau lle rydych chi'n edrych ar hysbyseb benodol fel y gallwn olrhain a ydych chi'n ymweld â gwefan sy'n gysylltiedig â'r hysbyseb honno yn nes ymlaen.
1.2.2 Cwcis trydydd parti, bannau gwe, a thechnolegau olrhain eraill. Rydym yn gweithio gyda darparwyr gwasanaeth a rhwydweithiau hysbysebu i olrhain a rheoli gwybodaeth cwcis a'ch gweithgareddau wrth i chi ddefnyddio'r Gwasanaethau a'ch gweithgareddau ar-lein dros amser ac ar draws gwahanol wefannau a dyfeisiau. Er enghraifft, gall trydydd partïon ddefnyddio cwcis i ddosbarthu hysbysebion i chi yn seiliedig ar eich ymweliad â'r Gwasanaethau.

3. CYFRIF DEFNYDDWYR

2.1. Ni fydd eich cyfeiriadau e-bost yn cael eu dangos, eu rhoi na'u gwerthu.
2.2. Dim ond ar gyfer gwefan i gyfathrebu â chi ac i anfon cyfrinair newydd atoch y bydd eich cyfeiriad e-bost personol yn cael ei ddefnyddio rhag ofn y byddwch yn gofyn amdano. Hefyd i anfon llythyrau atoch gan ddefnyddwyr eraill a oedd â diddordeb yn eich hysbyseb, ac a oedd yn barod i gysylltu â chi.
2.3. Bydd eich cyfrinair defnyddiwr yn cael ei storio mewn fformat anghildroadwy.
2.4. Ni fydd eich cyfrinair defnyddiwr byth yn cael ei ddangos, ei werthu na'i roi.
2.5. Bydd gweithgaredd eich cyfrif yn cael ei fonitro a'i gofnodi'n agos at ddibenion ansawdd a diogelwch er mwyn rhoi gwell cefnogaeth i chi ac i weithredu fel sicrwydd ychwanegol yn erbyn unrhyw gamddefnydd. Ni fydd gweithgaredd / data eich cyfrif yn cael ei rannu'n rhydd â thrydydd partïon o dan unrhyw amgylchiadau ac ni chaiff ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd arall nac i unrhyw bwrpas arall.
2.6. Mae sgyrsiau rhyngoch chi a'n cefnogaeth yn breifat. Ni chaniateir i chi eu harddangos yn gyhoeddus.

4. HYSBYSEBION

3.1. Nid yw perchennog y wefan yn gyfrifol am unrhyw gynnwys mewn hysbysebion a ddangosir ar y wefan. Mae hyn yn berthnasol i'r holl wybodaeth hysbysebu y gallwn ei harddangos.
3.2. Eich cyfrifoldeb chi yw pan fyddwch chi'n clicio dolen hysbyseb, cliciwch dolen y tu mewn i'r dudalen hysbyseb neu bori ei chynnwys.
3.3. Gellir rhannu pob hysbyseb a gyflwynir i'r wefan gyda'n dilynwyr cyfryngau cymdeithasol trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ac mae perchennog y wefan yn cadw'r hawliau llawn i'w monetize.

5. Hysbysebion trydydd parti

Rydym hefyd yn defnyddio hysbysebion trydydd parti ar ein gwefan i gefnogi ein gwefan. Efallai y bydd rhai o'r hysbysebwyr hyn yn defnyddio technoleg fel cwcis a bannau gwe pan fyddant yn hysbysebu ar ein gwefan, a fydd hefyd yn anfon yr hysbysebwyr hyn (fel Google trwy raglen Google AdSense, dilynwch y ddolen i wybod Sut mae Google yn defnyddio gwybodaeth o wefannau neu apiau sy'n defnyddio eu gwasanaethau) gwybodaeth gan gynnwys eich cyfeiriad IP, eich ISP, y porwr yr oeddech chi'n arfer ymweld â'n gwefan, ac mewn rhai achosion, p'un a ydych chi wedi gosod Flash. Defnyddir hwn yn gyffredinol at ddibenion geotargetio (gan ddangos hysbysebion eiddo tiriog Efrog Newydd i rywun yn Efrog Newydd, er enghraifft) neu ddangos hysbysebion penodol yn seiliedig ar wefannau penodol yr ymwelwyd â nhw (megis dangos hysbysebion coginio i rywun sy'n mynychu safleoedd coginio).
Gallwch ddewis analluogi neu ddiffodd ein cwcis neu gwcis trydydd parti yn eich gosodiadau porwr, neu drwy reoli hoffterau mewn rhaglenni fel Norton Internet Security. Fodd bynnag, gall hyn effeithio ar sut y gallwch ryngweithio â'n gwefan yn ogystal â gwefannau eraill. Gallai hyn gynnwys yr anallu i fewngofnodi i wasanaethau neu raglenni, megis mewngofnodi i fforymau neu gyfrifon.
Gall gwybodaeth a gasglwyd gynnwys y cynnwys rydych chi'n edrych arno, y dyddiad a'r amser rydych chi'n edrych ar y cynnwys hwn, a'r wefan a'ch cyfeiriodd at y Gwasanaethau, a gall y wybodaeth hon fod yn gysylltiedig â'ch porwr unigryw, dynodwr dyfais, neu gyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) . Mae'r arferion hyn yn helpu i deilwra hysbysebion sy'n berthnasol ac yn ddefnyddiol i chi. Gall yr hysbysebion wedi'u teilwra hyn ymddangos ar y Gwasanaethau neu ar wefannau, cymwysiadau neu eiddo eraill.

6. Sut mae'r wefan yn defnyddio'ch gwybodaeth

Yn gyffredinol, mae'r wefan yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir amdanoch chi i ddarparu a gwella'r Gwasanaethau, gan gynnwys i:
 • darparu a darparu'r Gwasanaethau, prosesu trafodion ac anfon gwybodaeth gysylltiedig fel cadarnhad ac anfonebau;
 • anfon hysbysiadau technegol, diweddariadau, rhybuddion diogelwch a negeseuon cymorth a gweinyddol atoch;
 • ymateb i'ch sylwadau, cwestiynau a cheisiadau a darparu gwasanaeth i gwsmeriaid;
 • cyfathrebu â chi am gynhyrchion, gwasanaethau, cynigion, hyrwyddiadau, gwobrau a digwyddiadau a gynigir gan y wefan ac eraill, a darparu newyddion a gwybodaeth y credwn a fydd o ddiddordeb i chi;
 • monitro a dadansoddi tueddiadau, defnydd a gweithgareddau mewn cysylltiad â'n Gwasanaethau;
 • adolygu, addasu a diweddaru Gwasanaethau presennol a datblygu Gwasanaethau newydd;
 • canfod, ymchwilio ac atal trafodion twyllodrus a gweithgareddau anghyfreithlon eraill ac amddiffyn hawliau ac eiddo gwefan ac eraill;
 • personoli'r Gwasanaethau a chyflwyno hysbysebu, cynnwys neu nodweddion i chi y credwn a fydd o ddiddordeb neu'n ddefnyddiol i chi;
 • hwyluso cystadlaethau, ymgyrchoedd ysgubol a hyrwyddiadau a phrosesu a darparu ceisiadau a gwobrau;
 • cysylltu neu gyfuno â gwybodaeth a gawn gan eraill i helpu i ddeall eich anghenion a darparu gwell gwasanaeth i chi; a
 • cyflawni unrhyw bwrpas arall a ddisgrifiwyd i chi ar yr adeg y casglwyd y wybodaeth.

7. Pan fydd Gwefan yn Rhannu ac yn Datgelu Eich Gwybodaeth

Mae eich preifatrwydd yn bwysig ac rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich gwybodaeth sy'n eich adnabod chi'n bersonol. Dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol a ddarperir gennych y tu allan i ardaloedd cyhoeddus y Gwasanaethau:
  • Gyda'ch caniatâd. Pan fyddwch chi'n cydsynio neu'n cyfarwyddo gwefan i rannu'r wybodaeth bersonol. Mae hyn yn digwydd pan fyddwch chi'n cyflwyno'ch gwybodaeth trwy lawer o'n Gwasanaethau. Er enghraifft, os dewiswch gysylltu ag asiant eiddo tiriog, benthyciwr morgeisi, buddsoddwr, adeiladwr, rheolwr eiddo, neu weithiwr proffesiynol eiddo tiriog arall trwy'r Gwasanaethau, bydd eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, a chynnwys neges yn ymddangos i'r sawl sy'n derbyn y neges. Yn yr un modd, os gwnewch gais am dai rhent trwy'r Gwasanaethau, anfonir eich gwybodaeth ymgeisio at ddarpar landlordiaid.
  • Darparwyr gwasanaeth i'r wefan. Pan fydd perchennog gwefannau yn llogi darparwr gwasanaeth i helpu i weithredu'r Gwasanaethau neu ein busnes, gall perchennog gwefannau roi mynediad at wybodaeth bersonol yn unig fel sy'n briodol i gyflawni'r gwasanaeth ar gyfer Realtyww, ac yn ddarostyngedig i delerau'r polisi preifatrwydd hwn. Mae perchennog gwefannau bob amser yn parhau i fod yn gyfrifol am breifatrwydd eich gwybodaeth bersonol sy'n cael ei rhannu â darparwyr gwasanaeth.
  • Partneriaid yr ydym yn cynnal busnes â nhw. Pan fydd gwefan yn partneru â busnesau eraill i gynnig cynhyrchion a gwasanaethau, efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda'r partneriaid busnes hynny yn ôl yr angen i ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau hynny a dim ond yn ddarostyngedig i delerau'r polisi preifatrwydd hwn.
  • Rhwymedigaeth gyfreithiol neu amddiffyniad rhag niwed. Pan fydd gan y wefan gred ddidwyll bod mynediad, defnydd, cadw neu ddatgelu gwybodaeth yn rhesymol angenrheidiol i (a) fodloni unrhyw un o ofynion y gyfraith, rheoleiddio, proses gyfreithiol, neu gais llywodraethol y gellir ei orfodi, (b) gorfodi neu ymchwilio i dramgwydd posibl o y Telerau Defnyddio, (c) canfod, atal, neu ymateb fel arall i dwyll, diogelwch neu bryderon technegol, (ch) cefnogi swyddogaethau archwilio a chydymffurfio, neu (e) amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch gwefan, ei defnyddwyr, neu'r cyhoedd yn erbyn niwed.
  • Gall gwefan hefyd rannu gwybodaeth agregedig neu ddad-ddynodedig na ellir yn rhesymol ei defnyddio i'ch adnabod chi.

8. Dolenni a Gwefannau Trydydd Parti

Trwy gydol y Gwasanaethau, efallai y byddwn yn cysylltu â gwefannau cwmnïau a / neu unigolion eraill. At hynny, gall rhai swyddogaethau ar y Gwasanaethau gynnwys dosbarthu eich gwybodaeth restru i wefannau trydydd parti. Efallai y bydd y gwefannau trydydd parti hyn yn casglu gwybodaeth am ddefnyddwyr ar y gwefannau hynny, ac nid yw polisi preifatrwydd gwefan yn ymestyn i'r gwefannau allanol hyn a thrydydd partïon. Cyfeiriwch yn uniongyrchol at y trydydd partïon a'r gwefannau hyn ynglŷn â'u polisïau preifatrwydd.

9. Diogelwch a Chadw Gwybodaeth

Mae perchennog gwefan yn cymryd camau rhesymol i amddiffyn y wybodaeth y mae defnyddwyr yn ei rhannu â ni rhag ei ​​defnyddio, ei chyrchu a'i datgelu heb awdurdod, yn ystod y trosglwyddiad ac wrth orffwys. Fodd bynnag, ni all unrhyw drosglwyddo gwybodaeth trwy'r Rhyngrwyd na datrysiad storio electronig fod yn gwbl ddiogel, felly byddwch yn ymwybodol na allwn warantu diogelwch llwyr.

Gallwch gyrchu, diweddaru, a dileu gwybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu i wefan ym mhroffil eich cyfrif trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar y gwasanaeth gwefan perthnasol. Efallai y byddwn yn cadw copi o fersiwn wreiddiol eich gwybodaeth yn ein cofnodion.

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth cyhyd ag y bo angen i gyflawni'r dibenion a amlinellir yn y Polisi Preifatrwydd hwn oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

10. Cydymffurfiad Gdpr

I ddarganfod pa gamau a gymerodd perchennog gwefan i gydymffurfio â GDPR dilynwch y ddolen:

https://realtyww.info/blog/2018/05/24/realtyww-info-gdpr-compliance/

11. Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Sylwch y gellir newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd. Dylech edrych yn ôl am y fersiwn fwyaf cyfredol cyn dibynnu ar unrhyw un o'r darpariaethau yn y polisi preifatrwydd hwn. Byddwn yn darparu rhybudd o newidiadau sylweddol i'r polisi, naill ai trwy bostio rhybudd ar ein gwefannau, trwy anfon e-bost, neu ryw ddull rhesymol arall.